top of page

Musical DRACULA - konkurs patronacki

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”Musical DRACULA – konkurs patronacki”


§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest profil „z_piatego_rzędu” prowadzony w serwisie Instagram przez Kingę Zaborowską , a Współorganizatorem Teatr Muzyczny w Łodzi, będącym gospodarzem premiery musicalu „Dracula” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, a mającego premierę 18.05.2024 roku.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.03.2024r. godz. 17:30, a kończy się dnia 6.03.2024.r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.


§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zamieszczenie Zadania Konkursowego w komentarzu do Posta Konkursowego;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora oraz Współorganizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu pod Postem Konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram komentarza będącego odpowiedzią na wyzwanie: „Rozpal swoje szare komórki do krwistej czerwoności i wymyśl hasło zachęcające do obejrzenia musicalu DRAKULA w Teatrze Muzycznym w Łodzi”.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora i/lub Współorganizatora


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora i Współorganizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator i Współorganizator zastrzegają z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie publikacji zwycięskiego hasła na materiałach drukowanych lub cyfrowych związanych z premierą musicalu „Dracula”;

b) w zakresie publikacji w social mediach Organizatora oraz Współorganizatora


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

a) Nagroda – dwuosobowe zaproszenia na premierę musicalu „Drakula” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, która odbędzie się 18.05.2024 roku w Teatrze Muzycznym mieszczącym się przy ulicy Północnej 47/51 w Łodzi; program ze spektaklu podpisany przez twórców i obsadę; drukowany plakat ze spektaklu.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 7.03.2024r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie zwycięskiej nazwy profilu (konta) w profilu Organizatora „z_piatego_rzedu” w serwisie Instagram najpóźniej dnia 8.03.2024 roku o godzinie 8.03.

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy także w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres zpiategorzedu@gmail.com lub w wiadomości prywatnej poprzez serwis Instagram informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12. Fundatorem Nagród jest Współorganizator – Teatr Muzyczny w Łodzi.

13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator/Współorganizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny na adres e-mail zpiategorzedu@gmail.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator/Współorganizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail zpiategorzedu@gmail.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator/ Współorganizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2024 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.zpiategorzedu.com 

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

8. Podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Konkursu są Organizator i Współorganizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page