top of page

HEATHERS. The musical - KONKURS

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”Heathers. The Musical - KONKURS”


§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest profil „z_piatego_rzędu” prowadzony w serwisie Instagram przez Kingę Zaborowską.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.05.2024r. w momencie publikacji posta konkursowego, a kończy 5.06.2025 o godzinie 23:59.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zamieszczenie Zadania Konkursowego w komentarzu do Posta Konkursowego;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe: "Napisz w komentarzu, za co cenisz musical "Heathers". Przekonaj mnie tym, że "Heathers" w pełni zasługuje na status musicalu kultowego."

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora i/lub Współorganizatora


§ 3 . Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Osoby Uczestniczącej, której przyznana zostanie Nagroda (dalej: Osoba Zwycięska). Decyzja Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Osoby Uczestniczącej prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Osób Uczestniczących 1 (słownie: jedną) Osobę Zwycięską.

3. Osobie Zwycięskiej Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

a) Torba płócienna z nadrukami będąca oficjalnym merchem spektaklu "Heathers. The Musical" wystawianego w teatrze @sohoplace w Londynie.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Organizator zakończy wyłanianie Osoby zwycięskiej najpóźniej 9.06.2024 roku do godziny 12:00.

6. Osoba Zwycięska Konkursu zostanie poinformowana o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie zwycięskich nazw profili (kont) w profilu Organizatora „z_piatego_rzedu” w serwisie Instagram najpóźniej dnia 09.06.2024 roku do godziny 20:00

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy także w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Osobę Zwycięską Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres zpiategorzedu@gmail.com lub w wiadomości prywatnej poprzez serwis Instagram informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

9. W przypadku nie przekazania przez Osobę Zwycięską w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejną Osobę Uczestniczącą otrzymującą daną Nagrodę.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Osobie Uczestniczącej Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Osobę Uczestnicącą danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Osobę Zwycięską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Osobę Zwycięską w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12. Fundatorem Nagród jest Organizatorka - Kinga Zaborowska

13. Osoba Zwycięska nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14. Osoba Zwycięska ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16. Nagroda zostanie wysłana Osobie Zwycięskiej na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny na adres e-mail zpiategorzedu@gmail.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Osoby Zwycięskiej, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Osoby Zwycięskiej również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Osobom Zwycięskim czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Osoba Uczestnicząca ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail zpiategorzedu@gmail.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2024 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Osoby Uczestniczącej wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.zpiategorzedu.com 

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

8. Podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Osoby Uczestniczące wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


 


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page